Archiv: DNS (Domain Name System) / Synonym „Metadaten“ / „metadata“